O nasFunduszeBiuro Rachunkowe GdańskOfertaKontakt

Kwalifikacja do MSP  

 

Mapa pomocy regionalnej   


Programy dotacyjne i pomocowe 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

(POIR)

 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 

(POIŚ)

 

Program Operacyjny  Polska Wschodnia

(POPW)

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

(POWER) 

 

Program Operacyjny Rozwój Obszarów Wiejskich

(POROW)

 

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

(POPC)

Program Operacyjny Rybactwo i Morze

Regionalne Programy Operacyjne


PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

PRZEWODNIK DLA PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO - na podstawie SzOP 2015-12-21 - kliknij tu

SPIS TREŚCI:

PRIORYTETY DOSTĘPNE DLA PRZEDSIĘBIORSTW BEZPOŚREDNIO.. 3

1.4 Rozwijanie i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji działających na niskich i średnich poziomach napięcia. 3

1.4.1 Wsparcie budowy inteligentnych sieci elektroenergetycznych o charakterze pilotażowym i demonstracyjnym.. 3

1.4.2 Ogólnopolski program popularyzacji wiedzy i promocji inteligentnych systemów przesyłu i dystrybucji energii 3

1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu. 6

1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe. 8

1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji 8

1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji 8

1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko–dąbrowskiej 13

1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w konurbacji śląsko-dąbrowskiej 13

1.7.2 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu w konurbacji śląsko-dąbrowskiej 13

1.7.3 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej Kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w konurbacji śląsko-dąbrowskiej 13

3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych. 18

7.1 Rozwój inteligentnych systemów magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii 22

PRIORYTETY DOSTĘPNE DLA PRZEDSIĘBIORSTW POŚREDNIO.. 26

1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. 26

1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej 26

1.1.2 Wspieranie projektów dotyczących budowy oraz przebudowy sieci umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii z OZE.. 26

1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach  30

PRIORYTETY DOSTĘPNE DLA PODMIOTÓW INNYCH NIŻ PRZEDSIĘBIORSTWA.. 35

1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach. 35

1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej 35

1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym.. 35

1.3.3 Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE.. 35

2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska. 42

2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi 53

2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach. 58

2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna. 64

2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego. 71

3.1 Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T. 75

4.1 Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących w sieci drogowej TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego. 78

4.2 Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego. 80

5.1 Rozwój kolejowej sieci TEN-T. 83

5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T. 86

6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach. 89

8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. 93

9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego. 97

9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych. 102