O nasFunduszeBiuro Rachunkowe GdańskOfertaKontakt

Kwalifikacja do MSP  

 

Mapa pomocy regionalnej   


Programy dotacyjne i pomocowe 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

(POIR)

 

Program Operacyjny Infrastruktura i ¦rodowisko 

(POI¦)

 

Program Operacyjny  Polska Wschodnia

(POPW)

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

(POWER) 

 

Program Operacyjny Rozwój Obszarów Wiejskich

(POROW)

 

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

(POPC)

Program Operacyjny Rybactwo i Morze

Regionalne Programy Operacyjne

Program koncentruje się na innowacyjno¶ci, tej do opracowania i tej do wdrożenia.

Bardzo ważne s± tu definicje badań naukowych oraz tzw. Krajowe Inteligentne Specjalizacje, bo finansowane projekty musz± wpisywać się w co najmniej jedn± z Inteligentnych Specjalizacji.

 Wykaz Krajowych Inteligentnych Specjalizacji - kliknij tu

Definicja badań naukowych s± istotne, aby móc stwierdzić, czy projekt ma charakter badawczy i można z nim aplikować po ¶rodki na projekty badawczo-rozwojowe (B+R).


Definicje nadań naukowych - kliknij tu

PROGRAM OPERACYJNY

INTELIGENTNY ROZWÓJ

 PRZEWODNIK DLA PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ z dnia 22-10-2015 - kliknij tu

SPIS TRE¦CI:

 

PRIORYTETY DOSTĘPNE DLA PRZEDSIĘBIORSTW... 3

Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw.. 3

Poddziałanie nr 1.1.1 - Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa  3

Poddziałanie nr 1.1.2  - Prace B+R zwi±zane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej 3

Działanie 1.2: Sektorowe programy B+R.. 4

Działanie 2.1: Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw.. 5

Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw.. 6

Poddziałanie 2.3.1 - Proinnowacyjne usługi IOB dla M¦P. 6

Poddziałanie 2.3.2 - Bony na innowacje dla M¦P. 6

Poddziałanie 2.3.4 - Ochrona własno¶ci przemysłowej 6

Działanie 3.1: Finansowanie innowacyjnej działalno¶ci M¦P z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka  9

Poddziałanie 3.1.5 - Wsparcie M¦P w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock. 9

Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R.. 11

Poddziałanie 3.2.1 - Badania na rynek. 11

Poddziałanie 3.2.2 - Kredyt na innowacje technologiczne. 11

Działanie 3.3: Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw.. 13

Poddziałanie 3.3.3 - Wsparcie M¦P w promocji marek produktowych – Go to Brand. 13

 

PRIORYTETY DOSTĘPNE DLA PRZEDSIĘBIORSTW PO¦REDNIO, JAKO BENEFICJENCI OSTATECZNI/DOCELOWI. 15

Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych. 15

Poddziałanie 1.3.1 - Wsparcie projektów badawczo- rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept - BRIdge Alfa. 15

Poddziałanie 1.3.2 - Publiczno-prywatne wsparcie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych z udziałem funduszy kapitałowych - BRIdge VC.. 15

Działanie 2.2: Otwarte innowacje - wspieranie transferu technologii 17

Działanie 2.4: Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji 19

Poddziałanie 2.4.1 - Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB.. 19

Poddziałanie 2.4.2 - Monitoring Krajowej Inteligentnej Specjalizacji 19

Działanie 3.1: Finansowanie innowacyjnej działalno¶ci M¦P z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka  21

Poddziałanie 3.1.1 - Inwestycje w innowacyjne start-upy - Starter 21

Poddziałanie 3.1.2 - Inwestycje grupowe aniołów biznesu w M¦P - Biznest 21

Poddziałanie 3.1.3 - Fundusz Pożyczkowy Innowacji 21

Poddziałanie 3.1.4 - KOFFI – Konkurencyjny Ogólnopolski Fundusz Funduszy Innowacyjnych  21

Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R.. 24

Poddziałanie 3.2.3 - Fundusz gwarancyjny wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw.. 24

Działanie 3.3: Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw.. 25

Poddziałanie 3.3.1 - Polskie Mosty Technologiczne. 25

Poddziałanie 3.3.2 - Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe - Marka Polskiej Gospodarki - Brand. 25

Działanie 4.4: Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R.. 28

 

PRIORYTETY DOSTĘPNE DLA PODMIOTÓW INNYCH NIŻ PRZEDSIĘBIORSTWA.. 31

Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw.. 31

Poddziałanie 2.3.3 - Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych. 31

Działanie 4.1: Badania naukowe i prace rozwojowe. 32

Poddziałanie 4.1.1 - Strategiczne programy badawcze dla gospodarki 32

Poddziałanie 4.1.2 - Regionalne agendy naukowo-badawcze. 32

Poddziałanie 4.1.3 - Programy badawcze wirtualnych instytutów.. 32

Poddziałanie 4.1.4 - Projekty aplikacyjne. 32

Działanie 4.2: Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki 37

Działanie 4.3: Międzynarodowe Agendy Badawcze. 38