O nasFunduszeBiuro Rachunkowe GdańskOfertaKontakt

Kwalifikacja do MSP  

 

Mapa pomocy regionalnej   


Programy dotacyjne i pomocowe 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

(POIR)

 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 

(POIŚ)

 

Program Operacyjny  Polska Wschodnia

(POPW)

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

(POWER) 

 

Program Operacyjny Rozwój Obszarów Wiejskich

(POROW)

 

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

(POPC)

Program Operacyjny Rybactwo i Morze

Regionalne Programy Operacyjne


PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICHPRZEWODNIK DLA PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH - kliknij tu

Priorytet 1. Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich


Priorytet 2. Poprawa konkurencyjności wszystkich sektorów rolnictwa i zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych


Priorytet 3. Poprawa organizacji łańcucha żywnościowego i promowanie zarządzania ryzykiem w rolnictwie


Priorytet 4. Odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zależnych od rolnictwa i leśnictwa


Priorytet 5. Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach rolnym, spożywczym i leśnym

Priorytet 6. Zwiększenie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich