O nasFunduszeBiuro Rachunkowe GdańskOfertaKontakt

Kwalifikacja do MSP  

 

Mapa pomocy regionalnej   


Programy dotacyjne i pomocowe 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

(POIR)

 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 

(POIŚ)

 

Program Operacyjny  Polska Wschodnia

(POPW)

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

(POWER) 

 

Program Operacyjny Rozwój Obszarów Wiejskich

(POROW)

 

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

(POPC)

Program Operacyjny Rybactwo i Morze

Regionalne Programy Operacyjne


PROGRAM OPERACYJNY

WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ


PRZEWODNIK DLA PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ - na podsatwie SzOP z 27.03.2015. - kliknij tu

SPIS TREŚCI

Priorytety dostępne dla przedsiębiorstw.. 3

Działanie 2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku. 3

Działanie 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych  5

Działanie 2.7 Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym   7

Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.. 8

Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej 10

Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty. 13

Działanie 2.12 Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych. 15

Działanie 2.13 Przejrzysty i spójny Krajowy System Kwalifikacji 17

Działanie 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie. 19

Działanie 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki 22

Działanie 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości 26

Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne. 28

Działanie 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego  34

Działanie 4.1 Innowacje społeczne. 36

Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej 38

Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa. 40

Priorytety dostępne dla podmiotów innych niż przedsiębiorstw.. 42

Działanie 1.1. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe. 42

Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe. 45

Działanie 1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji 49

Działanie 2.1 Równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym w dostępie do zatrudnienia, rozwoju kariery, godzenia życia zawodowego i prywatnego. 53

Działanie 2.3 Zapewnienie jakości i dostępności usług rozwojowych świadczonych na rzecz przedsiębiorstw i pracowników.. 54

Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy. 55

Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna. 57

Działanie 2.11 Zapewnienie funkcjonowania Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji 59

Działanie 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa. 60

Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.. 62

Działanie 3.2 Studia doktoranckie. 63

Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego. 64

Działanie 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego. 64

Działanie 5.1 Programy profilaktyczne. 65

Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych. 66

Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych. 68

Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych. 68