O nasFunduszeBiuro Rachunkowe GdańskOfertaKontakt

Kwalifikacja do MSP  

 

Mapa pomocy regionalnej   


Programy dotacyjne i pomocowe 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

(POIR)

 

Program Operacyjny Infrastruktura i ¦rodowisko 

(POI¦)

 

Program Operacyjny  Polska Wschodnia

(POPW)

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

(POWER) 

 

Program Operacyjny Rozwój Obszarów Wiejskich

(POROW)

 

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

(POPC)

Program Operacyjny Rybactwo i Morze

Regionalne Programy Operacyjne

Kwalifikacja do M¦P

Przedsiębiorstwo

Zatrudnienie

Roczne obroty

Suma aktywów

                      Mikro

do 10

do 2 mln. euro

do 2 mln. euro

                      Małe

do 50

do 10 mln. euro

do 10 mln. euro

                    ¦rednie

do 250

do 50 mln. euro

do 43 mln. euro

                      Duże

od 250

od 50 mln. euro

od 43 mln. euro

Za „przedsiębiorstwa samodzielne” uważa się przedsiębiorstwo, które:

-  nie posiada 25% lub więcej kapitału lub praw do głosu w innym przedsiębiorstwie lub

-  inne przedsiębiorstwo nie posiada w badanym przedsiębiorstwie 25 % lub więcej kapitału lub praw do głosu.

-  nie ma obowi±zku sporz±dzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych zawieraj±cych dane innych
   przedsiębiorstw skonsolidowanych i nie jest objęte sprawozdaniami finansowymi sporz±dzanymi przez

   przedsiębiorstwa skonsolidowane.